Regulamin używania lokalu i porządku domowego


Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” dotyczący używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego.

§ 1 Przepisy ogólne.

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Lokator jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkich domowników.

§ 2 Przepisy w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego.

 1. Lokator lokalu mieszkalnego jest zobowiązany dbać o należytą konserwacjęzajmowanego lokalu oraz dbać o pomieszczenia wspólnego użytku.
 2. Instalowanie anten RTV , CB i satelitarnych, szyldów i reklam oraz inych urządzeń na budynku może mieć miejsce po dokonaniu uzgodnień warunków ich montażu z administracją spółdzielni.
 3. Pomieszczenia nie będące piwnicami lokatorskimi mogą być zajęte tylko za pisemną zgodą pozostałych mieszkańców oraz administracji.
 4. W pomieszczeniach piwnicznych wyposażonych w okienka , lokator jest zobowiązany do zamykania okienek , szczególnie w okresie grzewczym.

§ 3 Przepisy w zakresie higieny i estetyki.

 1. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać i utrzymywać czystość – myć klatkę schodową, okna, lamperie i balustrady. Na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach , pralniach oraz wokół budynku zabrania się wystawiania mebli , obuwia, zużytego sprzętu, urządzeń itp.
 2. Śmieci i odpadki należy wynosić do zbiorników i śmietników w miejscach wyznaczonych przez administrację. Zabronione jest wyrzucanie odpadów, żywności, niedopałków papierosów itp. przez otwory okienne i drzwiowe.
 3. Zabrania się niszczyć zagospodarowane tereny zielone , ławki i urządzenia zabawowe.
 4. Zabrania się / suszyć/ wywieszać prania na frontach balkonów i okien oraz w klatkach schodowych.
 5. Trzepanie odzieży , pościeli itp. w oknach , na balkonach lub klatkach schodowych jest zabronione.Czynności te powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych na trzepakach w godzinach od 7 – 20 za wyjątkiem dni świątecznych i niedziel.
 6. Zabrania się gry w piłkę na placach zabaw i zagospodarowanych terenach zielonych oraz obok stojących na parkingach samochodów.
 7. Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw i rekreacji.
 8. Należy przestrzegać zakazu hodowania gołębi, drobiu i innych zwierząt w piwnicach, na strychach, a także w innych pomieszczeniach i miejscach wspólnego użytku.
 9. Należy przestrzegać zakazu przechowywania na balkonach i tarasach przedmiotów oszpecających wygląd budynku.
 10. Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów jest możliwe wyłącznie po dokonaniu uzgodnień z administracją.
 11. Właściciel lub opiekun psa obowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę poprzez ich zebranie i wrzucenie do kosza na psie odchody lub zwykłego kosza na śmieci.

§ 4 Przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 1. Na strychach i w piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.Klatki schodowe i i przejścia na strychach oraz korytarzach piwnicznych nie mogą być zastawione przedmiotami blokującymi przejścia.
 2. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych, stanowiących część wspólną budynku balkonach, loggiach, tarasach, podjazdach i schodach zewnętrznych jest wzbronione.
 3. Zabrania się używania urządzeń do grillowania oraz stosowania innych źródeł ognia na balkonach i w otoczeniu budynków.
 4. Nie wolno wymieniać we własnym zakresie bezpieczników , poza obrębem mieszkania oraz manipulować przy instalacji elektrycznej oraz gazowej.
 5. W przypadku uszkodzeń instalacji elektrycznej , względnie gazowej należy w miarę możliwości je zabezpieczyć , po czym natychmiast zawiadomić pogotowie elektryczne lub gazowe oraz administrację.
 6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych, strychach, w piwnicach, na placach zabaw, terenach zielonych oraz innych pomieszczeniach i miejscach stanowiących część wspólną budynku.

§ 5 Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców.

 1. Dzieci w miarę możliwości powinny bawić się w miejscach przeznaczonych na ten cel / place zabaw , ogródek jordanowski /.
 2.  W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje w budynku cisza nocna. W przypadku prowadzenia prac mogących wprowadzić uciążliwości dla współmieszkańców, np. poprzez użycie elektronarzędzi i prowadzenie czynności mogących generować hałas, wstrząsy, wibracje, uderzenia itp. cisza obowiązuje w godzinach 19.00 – 8.00.
 3. O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni oraz najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną.
 4. Kierowcy powinni zwracać uwagę by samochody parkować przodem do okien najbliższego budynku.
 5. Zabrania się mycia samochodów na terenach Spółdzielni.

§ 6

Pomieszczenia , do których administracja przekazała mieszkańcom klucze, mają być stale zamknięte.


§ 7

W stosunku do mieszkańców nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może stosować upomnienia lub inne sankcje przewidziane prawem.


§ 8

Niniejszy regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 38/2018z dnia 23.10.2018 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 24/2015 z dnia 03.08.2015 r.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+