Kandydat na stanowisko Instalator wod.-kan., c.o. i gaz


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Instalatora w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel (Administracja Wodzisław Śląski)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: INSTALATOR WOD. KAN, C.O., GAZ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie kierunkowe co najmniej na poziomie szkoły zawodowej,

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

-prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– doświadczenie w branży instalacyjnej,

– sumienność i dokładność,

– umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Instalatora:

wykonywanie bieżącej konserwacji, przeglądów i serwisowania, a także usuwanie awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji sanitarnych, tj. instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej i  wentylacyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel (Administracja Wodzisław Śląski).

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny oraz CV,

– kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

– kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Instalatora;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 3 czerwca 2024 r.  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSTALATORA WOD. KAN., C.O. i GAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.” (istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Klauzula informacyjna

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+