Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego


Konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego są prowadzone, aby zapewnić udział partnerów i społeczności lokalnych na etapie przygotowania projektu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami (poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

1. Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

3. Rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty;

4. Art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasbourgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polskę w dniu 01 marca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124 poz. 607);

5. Art. 6 i art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1295 ze zmianami);

6. Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca 2013 r.;

7. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 r.

Celem konsultacji społecznych jest:

  1. włączenie mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów w proces przygotowywania przedsięwzięcia „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego”.
  2. umożliwienie wyrażenia przez mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz inne podmioty opinii w sprawie koncepcji projektu „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego”.
  3. przekazanie informacji i pozyskanie społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań.
  4. osiągnięcie wyższej efektywności i trafności decyzji dotyczących wdrożenia przedsięwzięcia.

Z materiałami dotyczącymi projektu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Konsultacje krok po kroku

KROK 1

Konsultacje społeczne rozpoczynają się 8 lipca 2020 r i będą trwały do 22 lipca 2020 r. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie przy ul. Mariackiej 30, drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej (biuro@smmarcel.pl).

KROK 2

Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez zespół powołany do tego celu. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii i przedstawi je Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

KROK 3

Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel do 24 lipca 2020 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Radlin i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Cel zadania

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na usuwaniu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz modernizacja pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych

w radlinie przy ul. Mielęckiego (działki nr 2129/114, 2130/114, 2131/114, 2132/114, 2133/114, 2134/114, 2135/114, 2137/114, 2138/114, 2107/114, 2027/114).

Prace obejmują budynki gospodarcze oraz garaże, gdzie elementami pokrycia dachów są wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych. W grudniu 2018 r. wykonano inwentaryzację, która wskazała budynki, zwymiarowane rzuty i określenie powierzchni pokrytej odpadem. Na bazie tych danych inwentaryzujący określili także szacowaną masę odpadu azbestowego na poziomie 23,03 Mg.

Zakres prac

Roboty przygotowawcze:

– ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

– weryfikacja stanu technicznego budynku.

Roboty demontażowe:

– usunięcie płyt azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń,

– wywóz i transport odpadów na wybrane składowisko odpadów niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

– demontaż obróbek blacharskich,

– demontaż łacenia dachu,

– wykonanie odtworzenia pokrycia dachu (folia, nowe łaty, kontrłaty, blachodachówka) i obróbek blacharskich w miejscu usunięcia azbestu,

– wykonanie odtworzenia rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, wyłazów, ławeczek, drabinek etc – o ile budynek był w nie wcześniej wyposażony,

– uprzątnięcie placu budowy, wywóz pozostałych odpadów.

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Miasta. Planuje się usunięcie 23,03 Mg odpadów, zdjętych z budynków użytkowanych przez mieszkańców, co wyraźnie poprawi poziom jakości środowiska i zapobiegnie niekontrolowanemu przedostawaniu się substancji szkodliwej do organizmów ludzi i zwierząt.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+