Kandydat na stanowisko Główny Księgowy


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

 – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadania ww. studia oraz wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

– preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,

– bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,

– wiedza i umiejętności  prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,

– znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

– znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

– umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego:

– prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

–  nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

– sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów i bilansów,

– opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,

– bieżące analizowanie wykonania planu,

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 – dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych pracowników spółdzielni,

– prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

– sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,

– nadzór nad wystawianiem faktur VAT,

– nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, Lustrator, audytorzy i inne),

– reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,

– przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,

– przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,

– współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,

– prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości,

– bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółce pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

– opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 31 lipca 2020 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedury naboru nie przeprowadza się  w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru. O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+