Kandydat na stanowisko Inspektor w Dziale Księgowości


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora w Dziale Księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie od stycznia 2021)

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie wyższe,

–  doświadczenie w pracy w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– znajomość zagadnień księgowych,

– biegła znajomość pakietu MS Office, programów finansowo-księgowych

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora w Dziale Księgowości:

– księgowanie, wystawianie faktur,

– monitorowanie należności,

-sporządzanie analiz ekonomicznych,

-współpraca z bankami, Urzędem Skarbowym,

-prowadzenie komputerowej analityki kont,

-prowadzenie ksiąg rachunkowych,

-terminowe sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,

– prowadzenie rozliczeń operacji kasowych,

– rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek,

– prowadzenie ewidencji faktur,

– bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

– opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,

-opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących stanowiska pracy dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora w Dziale Księgowości;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariackiej 30, 44-310 Radlin (skrzynka podawcza umieszczona przy wejściu do Spółdzielni) lub przesłać skany wymaganych dokumentów na adres biuro@smmarcel.pl w terminie do 30 listopada 2020 r. z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTORA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+