Kandydat na stanowisko Inspektora w Dziale Członkowskim


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR W DZIALE CZŁONKOWSKIM

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie od listopada 2020).

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie wyższe,

–  doświadczenie w pracy związanej z obrotem lub zarządzaniem nieruchomościami,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

– bardzo dobra znajomość Prawa Spółdzielczego,

– biegła znajomość pakietu MS Office,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora w Dziale Członkowskim:

–  prowadzenie spraw związanych z ewidencją zasobu lokali mieszkalnych,

– prowadzenie spraw związanych z  lokalami użytkowymi, garażami i innymi nieruchomościami o przeznaczeniu użytkowym,

– prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów w administrację,

– przygotowanie dokumentacji związanej z przekształceniami praw mieszkaniowych w odrębną własność,

– przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów na zbycie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży i przeprowadzanie procedury przetargowej,

– przygotowywanie umów na najem lokali,

– wystawianie zaświadczeń dla mieszkańców dotyczących spraw mieszkaniowych,

– załatwianie spraw związanych ze sprzedażą i nabywaniem lokali mieszkalnych z  wolnego rynku,

– odpowiadanie na pisma dotyczące spraw mieszkaniowych,

– przygotowanie materiałów dla Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących przyjmowania członków do Spółdzielni i wszelkich spraw mieszkaniowych,

– prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczących członków oczekujących i zamieszkałych,

-współpraca z Radcą Prawnym, Komornikiem, Urzędem Miasta,

– prowadzenie korespondencji w zakresie wkładów mieszkaniowych, budowlanych i udziałów,

– bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

– opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,

-opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących stanowiska pracy dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora Działu Członkowskiego;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 30 września 2020 r.  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTORA W DZIALE CZŁONKOWSKIM  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+