Kandydat na stanowisko Kierownik Administracji Wodzisław Śląski


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Kierownik Administracji Wodzisław Śląski (TM II) Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWNIK ADMINISTRACJI WODZISŁAW ŚLĄSKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARCEL”.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę  w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie od lipca 2021).

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie co najmniej średnie ( preferowane kierunki: techniczne, zarządzanie),

–  co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

–  znajomość zagadnień Prawa Budowlanego,

– biegła znajomość pakietu MS Office,

– znajomość  zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Kierownik Administracji Wodzisław Śląski:

– kierowanie całokształtem prac administracji, zgodnie z zakresem jej działania, który umożliwi realizację zadań wynikających z planu finansowego Spółdzielni, z bieżących decyzji i uchwał Rady Nadzorczej, Rad Osiedla i Zarządu oraz z potrzeb Spółdzielni warunkujących jej sprawne funkcjonowanie,

-nadzór techniczny nad robotami wykonywanymi w ramach administracji pod względem przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bhp, p.poż oraz innych obowiązujących przepisów obowiązujących przy wykonywaniu tych robót,

-nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez podległych pracowników,

– przeprowadzanie odbioru wykonywanych remontów,

– kontrolowanie kosztów obciążających gospodarkę mieszkaniową wynikających z wykonywania remontów bieżących na rzez SM Marcel,

– sporządzanie kalkulacji dla robót i usług budowlanych wykonywanych w ramach działania administracji,

-dbanie o należyte zabezpieczenie przeciwpożarowe w rejonie administracji,

-przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów dotyczących porządku, dyscypliny bezpieczeństwa i higieny pracy i zabezpieczenie tajemnicy służbowej,

-wydawanie poleceń wyjazdów służbowych dla podległych pracowników w ramach działania administracji,

-przekazywanie do wiadomości podległym pracownikom otrzymanych uchwał, zarządzeń i poleceń Zarządu i Rady Nadzorczej,

-współdziałanie z Radą Nadzorczą i Radą Osiedla SM Marcel,

-informowanie przełożonego o bieżącym stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z zapewnieniem prawidłowego i sprawnego działania administracji,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Administracji Wodzisław Śląski;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 28 czerwca 2021 r.  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko KIEROWNIK ADMINISTRACJI WODZISŁAW ŚLĄSKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.” (istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+