Kandydat na stanowisko Starszy Inspektor Administracji Wodzisław Śląski


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR ADMINISTRACJI WODZISŁAW ŚLĄSKI

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie od lipca/sierpnia 2021).

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie techniczne (co najmniej średnie),

–  3-letnie doświadczenie w pracy w branży budowlanej lub działach technicznych.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

uprawnienia budowlane,

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w działach technicznych jednostek zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych lub podmiotów obsługujących wspólnoty mieszkaniowe,

–  znajomość zagadnień Prawa Budowlanego,

– biegła znajomość pakietu MS Office,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora Administracji Wodzisław Śląski:

– prawidłowa eksploatacja zasobów mieszkaniowych,

– przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów w trakcie odbioru obiektów od wykonawców oraz prowadzenie rejestrów zgłoszonych usterek i wad,

– przeprowadzenie, wspólnie z odpowiednimi służbami, przeglądów zasobów w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie terminowego i prawidłowego usuwania wad i usterek,

– kontrolowanie należytego wywiązywania się przedsiębiorstw komunalnych i firm obsługujących zasoby Spółdzielni z zawartych umów,

– dokonywanie sezonowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń oraz ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych zasobów,

– kontrola nad przeprowadzanymi remontami i bieżącą konserwacją zasobów i terenów zgodnie z zawartymi umowami,

– kontrolowanie utrzymania porządku i czystości na administrowanym terenie,

– organizowanie placów zabaw, boisk sportowych itp.,

– przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek na instalacji wod-kan , c.o. i gazowej,

– kontrola realizacji zleceń, usuwania usterek na instalacji wod-kan , c.o. i gazowej,

– kontrola montażu podliczników,

– dbałość o infrastrukturę osiedla, a szczególnie o stan zadrzewienia (usuwanie drzew chorych i nasadzanie młodych) oraz pielęgnacja trawników,

– oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na remonty i eksploatację,

 – współdziałanie z działem księgowości i działem technicznym przy sporządzaniu projektów planów rzeczowych gospodarki zasobami  mieszkaniowymi, realizowanie uchwalonych planów oraz dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi,

– sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Zarządowi Spółdzielni, Komisjom Rady Nadzorczej,

– zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i ich otoczeniu,

– rozliczanie faktur (materiałów oraz obmiarów i kosztorysów) składanych przez obcych wykonawców na roboty zlecone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MARCEL”, oraz nadzór nad wykonywanymi robotami,

– prowadzenie książek obiektów budowlanych,

– nadzór nad przygotowaniem obiektów i urządzeń do okresu zimowego,

– nadzór nad wykonaniem zgodnie z planem konserwacji, napraw bieżących, napraw głównych, modernizacyjnych,

– kontrola jakości i odbiór wykonanych robót konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych,

– prowadzenie  protokołów zdawczo – odbiorczych mieszkań oraz lokali użytkowych,

– stały nadzór nad utrzymaniem stanu technicznego budynków.

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora Administracji Wodzisław Śląski;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 16.07.2021 r.  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko STARSZY INSPEKTOR ADMINISTRACJI WODZISŁAW ŚLĄSKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.” (istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+