Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora Działu Rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR DZIAŁU ROZLICZEŃ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie od marca 2022).

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– doświadczenie w pracy.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w działach rozliczeń jednostek zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych lub podmiotów obsługujących wspólnoty mieszkaniowe,

– biegła znajomość pakietu MS Office,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Rozliczeń:

 1. Sprawdzanie faktur pod kątem zużycia mediów: woda i kanalizacja, podgrzanie, centralne ogrzewanie, energia elektryczna części wspólnych.
 2. Rozdzielanie kosztów wg faktury na poszczególne budynki.
 3. Wprowadzanie kosztów z faktur na media do dedykowanego programu komputerowego.
 4. Przygotowanie całościowych kosztów centralnego ogrzewania.
 5. Przygotowywanie całościowych kosztów wody i kanalizacji oraz podgrzania.
 6. Ustalanie z firmą odczytującą wodomierze grafiku odczytu.
 7. Przygotowanie zawiadomień o odczytach wodomierzy.
 8. Odbieranie telefonicznie, mailowo odczytów wodomierzy.
 9. Bieżące wyjaśnienia z firmą rozliczającą.
 10. Składanie, sortowanie, adresowanie rozliczeń.
 11. Przeliczanie, analizowanie, wyjaśnianie rozliczeń klientom.
 12. Kontrola rozliczeń mediów pod kątem ilościowo-wartościowym.
 13. Obsługa Klientów sprzedających/kupujących mieszkania (stan rozliczeń).
 14. Rozliczanie lokali przy zmianie najemcy.
 15. Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawie rozliczeń.
 16. Kontrola nad legalizacją wodomierzy i ciepłomierzy.
 17. Zlecanie wymian wodomierzy.
 18. Zdalny odczyt wodomierzy.
 19. Wykonywanie innych poleceń służbowych zalecanych przez kierownika działu, Zarząd.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora Administracji Wodzisław Śląski;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 28.02.2022 r.  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR DZIAŁU ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.” (istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+