Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora (specjalista IT) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora (specjalista IT) w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor (Specjalista IT)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

–  wykształcenie min. średnie techniczne,

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

–  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-znajomość obsługi i podstawowej diagnostyki sprzętu komputerowego (komputery, drukarki i skanery sieciowe),

-dobra znajomość Microsoft Windows, Office i oprogramowania antywirusowego,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektor (Specjalista IT):

-nadzorowanie, dobór, konfigurowanie, instalacja oraz naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

-monitorowanie prawidłowego działania systemów informatycznych,

-instalowanie, administrowanie i nadzorowanie prac systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych,

-przygotowywanie raportów oraz zestawień dotyczących użytkowników systemów oraz wykorzystania zasobów IT,

-zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w systemach, z których korzysta Spółdzielnia,

-projektowanie i posługiwanie się bazami danych,

-diagnozowanie i eliminowanie uszkodzeń powstających w urządzeniach techniki komputerowej,

-prowadzenie strony internetowej Spółdzielni,

-zakładanie, utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy,

-zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części,

-współpraca z serwisami zewnętrznymi,

-przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP,

-pomoc pracownikom Spółdzielni przy rozwiązywaniu problemów informatycznych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora (specjalista IT);

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 31 maja 2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko „INSPEKTOR (Specjalista IT) W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

(istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Klauzula informacyjna

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+