Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora w Dziale Technicznym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– wykształcenie kierunkowe co najmniej średnie techniczne,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

– znajomość Prawa Budowlanego,

– znajomość pakietu MS Office,

– znajomość  zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora w Dziale Technicznym:

– przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych,

-nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania budynków i utrzymania ich we właściwym stanie technicznym,

– przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę,

– weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej,

-organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych i SIWZ na prace projektowe i roboty budowlane, udział w komisjach przetargowych,

-sporządzanie umów z wykonawcami robót,

-sporządzanie kosztorysów,

-prowadzenie rejestru umów i zleceń,

-opis merytoryczny dokumentów księgowych,

-nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem,

-odbiory wykonywanych robót,

– wykonywanie okresowej kontroli i przeglądu stanu technicznego budynków należących do zasobów spółdzielni oraz sporządzanie protokołów z tych kontroli i przeglądów,

– prowadzenie książek obiektów budowlanych,

– prowadzenie kontroli zabezpieczeń p.poż budynków,

-przygotowywanie informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach konserwacyjnych w budynkach,

-analiza kosztów remontów i konserwacji,

-wykonywanie przeglądów budynków lub ich elementów w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad i usterek,

-przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencji mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,

-opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących stanowiska pracy dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora Działu Technicznego;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 11 sierpnia 2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTORA W DZIALE TECHNICZNYM  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

(istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Klauzula informacyjna

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+