Ogłoszenie w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie


Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzanymi na terenie całego kraju obostrzeniami z tym związanymi, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” podejmuje działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” od 12 października 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt ze Spółdzielnią przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, dodatkowo pisma skierowane do Spółdzielni można także składać do skrzynki podawczej umiejscowionej przy drzwiach wejściowych,
  • w przypadku konieczności osobistej wizyty w Spółdzielni będzie ona realizowana wyłącznie po uprzednim telefonicznym jej umówieniu,
  • w szczególnych przypadkach można dokonać opłat w kasie Spółdzielni,
  • korespondencja tradycyjna wymaga 48 godzinnej kwarantanny, zatem odpowiedź na pisma przesyłane tą drogą może się opóźnić
  • kasa Spółdzielni będzie otwarta w godzinach 7:30 – 12:00

W trakcie wizyty w Spółdzielni należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa:

  • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym (udostępnionym dla Państwa w siedzibie Spółdzielni),
  • zasłanianiu ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
  • zachowaniu bezpiecznego odstępu między osobami (2 metry),
  • dodatkowo pracownik ochrony dokona pomiaru wysokości temperatury,
  • na terenie budynków administracji Spółdzielni może przebywać tylko i wyłącznie jedna osoba. Nie ma możliwości obsługi dwóch interesantów w tym samym czasie. Wyjątkiem od tej reguły, za zgodą pracowników, są rodzice z niepełnoletnimi dziećmi lub osoby niesamodzielne wymagające opieki osoby trzeciej.

Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, w związku z motywami nr: 61, 63 i 65 RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”, informuje, że pozyskane pomiary temperatury, a w szczególności stan zdrowia interesantów i pracowników Spółdzielni, będące w myśl rozporządzenia danymi osobowymi, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ochrony prawnego interesu administratora danych i mają one na celu przeciwdziałanie skutkom i ograniczenie dalszego rozwoju epidemii wirusa SARS-CoV-2. Nie będą wykorzystane w żadnym innym celu i nie będą gromadzone przez administratora za pomocą jakichkolwiek technik archiwizacyjnych. Osoby nie wyrażające zgody na pomiar temperatury zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia budynków administracji Spółdzielni. Obowiązek ten dotyczy również osób niestosujących się do poleceń pracowników Spółdzielni związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe Spółdzielni do Państwa dyspozycji:

Centrala telefoniczna w godzinach urzędowania: 32 4567210

Adres e-mail: biuro@smmarcel.pl

Telefony awaryjne po godzinie 14.30 oraz w soboty, niedziele i święta:

-instalacyjne (wod-kan, c.o. i gaz) – 664 165 226

-elektryczne – 694 750 594


Data publikacji: 09.10.2020
Udostępnij:

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+