„Poprawa ergonomii pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie”


Logotypy UE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” pozyskała środki unijne na projekt pod nazwą „Poprawa ergonomii pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa VIII –– Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych).

Wartość dofinansowania UE (EFS): 202 252,18 zł

Wartość całkowita (wydatki kwalifikowalne): 237 943,75 zł

Okres realizacji: od 3 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt zakłada działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprawę ergonomii pracy oraz poprawę profilaktyki zagrożeń, poprzez szkolenia podnoszące wiedzę i świadomość niwelowania niekorzystnych czynników zdrowotnych. Projekt zakłada realizację dwóch zadań tj. zakup wyposażenia i sprzętu oraz szkolenia  dedykowane pracownikom zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie.

Cele projektu:

-poprawa ergonomii pracy,

-utrzymanie w zatrudnieniu,

-dostęp do profilaktyki zagrożeń zdrowotnych dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”.

Nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-00A3/22-00

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+