Spółdzielnia Mieszkaniowa Marcel zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SM Marcel.

 • Data publikacji strony internetowej: 27.03.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak alternatyw tekstowych dla niektórych elementów graficznych.
 • brak dostępnych dokumentów docx/pdf
 • archiwalne aktualności mogą być częściowo niedostępne względu ich datę publikacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 27.03.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.03.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Wisedigital.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Siedziba SM Marcel.
 • biuro@smmarcel.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+