Kandydat na stanowisko Główny Księgowy


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Główny Księgowy – stanowisko samodzielne

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARCEL” w Radlinie

ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w wymiarze 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 – nieposzlakowana opinia;

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadania ww. studia oraz wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

– preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,

– bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,

– wiedza i umiejętności  prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,

– znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

– znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

– umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętności analityczne i interpersonalne,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego

– prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

–  nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

– sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów i bilansów,

– opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,

– bieżące analizowanie wykonania planu,

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 – dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych pracowników spółdzielni,

– prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

– sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,

– nadzór nad wystawianiem faktur VAT,

– nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, Lustrator, audytorzy i inne),

– reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,

– przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,

– przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,

– współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,

– prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości,

– bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółce pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

– opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

 – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 19 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

 – w przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

– dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

– procedurę naboru nie przeprowadza się  w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+