Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Elektryka w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”


Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Elektryka w Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko: ELEKTRYK

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

– uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

– wykształcenia o profilu kierunkowym (mile widziane zawodowe/średnie elektryk, energetyk, lub pokrewne),

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

–  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– podstawowe umiejętności czytania dokumentacji i schematów elektrycznych

– samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

– komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Elektryk:

– kontrola i nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych instalacji silnoprądowych zewnętrznych i wewnętrznych, stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych,

– diagnozowanie oraz usuwanie awarii i uszkodzeń w nadzorowanym sprzęcie i instalacjach,

– analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania ciągłości pracy,

– konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym domofonów), wykonywanie okresowych przeglądów/oględzin,

–   wymiana żarówek,

–  zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części,

–  montaż urządzeń i instalacji elektrycznych,

–  współpraca z serwisami zewnętrznymi,

–  nadzór nad podległą dokumentacją techniczną,

–  przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

– kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Elektryka;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariacka 30, 44-310 Radlin w terminie do 20 lutego 2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko „ELEKTRYK W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARCEL W RADLINIE.”

(istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: biuro@smmarcel.pl).

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej  Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+