Podwyżka cen wody i kanalizacji oraz opłaty za licznik główny od 1 kwietnia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” Uchwałą nr 8/III/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmienia opłatę za wodę i kanalizację oraz abonament za licznik główny, według obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., zgodnie z decyzją nr GL.RZT.070.2.32.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podwyżka dotyczy mieszkańców następujących ulic:

TM I    ulice: Górnicza, Kokoszycka, Kubsza, Marklowicka, 26 Marca, Jana Pawła II, Jana, Bracka, Os. 1-Maja, Wyszyńskiego, Św. Wawrzyńca
TMII    ulice: Hallera (nr 30), Kominka, Młyńska, Sokolska

Stawka ceny za 1 m³ dostarczanej wody wzrosła o 0,23 zł (brutto), co stanowi 4,10%.
Stawka opłaty abonamentowej wzrosła o 2,79 zł (brutto), co stanowi 25,74%.

Stawka ceny za 1 m³ odbieranych ścieków komunalnych wzrosła o 1,44 zł (brutto), co stanowi 19%.
Stawka opłaty abonamentowej wzrosła 0,80 zł (brutto), co stanowi 23,46%.

Więcej informacji:
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-dostarczona-wode-i-odprowadzone-scieki


Data publikacji: 13.03.2020
Udostępnij:

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+