Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” pozyskała środki unijne na projekt pod nazwą „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet V –– Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Wartość dofinansowania UE (EFRR) 265 399,65 zł.

Wartość całkowita: 490 628,40   zł (wydatki kwalifikowane  312 234,88 zł).

Okres realizacji: od 08 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

W ramach projektu planuje się demontaż płyt acekolowych zawierających azbest z elewacji budynku, a także ich utylizację oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku przez przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych o grubości 16 i 14 cm., płyt wełny mineralnej o grubości 16 cm i pokrycie ich cienką warstwą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą.

Cele projektu:

-zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest),

-poprawa stanu środowiska i warunków życia w Subregionie Zachodnim,

-likwidacja elementów azbestowych i płyt azbestowo-cementowych z rejonu Subregionu Zachodniego,

-ograniczenie liczby budynków zawierających elementy azbestowe.

Planowane efekty:

-likwidacja i unieszkodliwienie 24,6 Mg wyrobów zawierających azbest.

Nr umowy: UDA-RPSL.05.02.02-24-08B6/17-00

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+