Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2020 roku


Art. 39 par.1 Ustawy – Prawo spółdzielcze przewiduje obowiązek zwołania walonego zgromadzenia członków spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zgodnie z ta zasadą, powtórzoną w statucie spółdzielni, walne zgromadzenie winno się zatem odbyć w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  Stan pandemii, a następnie epidemii wirusa COVID-19 i jego następstwa spowodowały konieczność ustawowego zweryfikowania tej zasady.

I tak – na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw – w skrócie „tarcza antykryzysowa 1.0” ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ), wprowadzono przepis stanowiący, iż „ jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania przedstawicieli przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy  (tj. 31.03.2020 r.) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia niniejszej ustawy ( tj. 31.03.2020 r. ) – ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. 

Dla porządku przypominamy, że stan epidemii w Polsce ogłoszony został na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. ( Dz. U. Z 2020 r., poz 491 ).

Przywołany przepis będzie miał zatem zastosowanie co do ewentualnego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w bieżącym roku.

Z kolei, ustawą z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  ( Dz. U. Z 2020 r., poz.695 ) zwaną „tarcza antykryzysowa 2.0 ) rozszerzono elektroniczne formy działania organów  także na spółdzielnie, w których zarząd lub rada nadzorcza uzyskały kompetencję do zarządzenia podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała walnego zgromadzenia podjęta w tym trybie będzie dopuszczalna, gdy wszyscy członkowie spółdzielni zostaną zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Uchwała taka będzie mogła być przy tym wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnieniu podlegać będą z kolei zarówno członkowie uczestniczący przez oddanie głosów na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie będzie mogło być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu. Zawiadomienie członków związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia, jak również zgłoszenie przez uprawnionych żądania zwołania walnego zgromadzenia, zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad będą mogły także być dokonane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Data publikacji: 04.05.2020
Udostępnij:

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+